Политика за поверителност

Уважаеми клиенти,
 
Обърнете още веднъж внимание на  нашите Общи Условия, описващи Политиката на поверителност на ematraci.com
 
 
 
1. Защита на личните дании
 
 
„Ел.Хюмън’ ЕООД, обработва личните данни, които получава при оперирането на интернет страница https://ematraci.com в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) и свързаната правна уредба, включително Закона за защита на личните данни. 
 
 
 
2. Какво са Личните данни
 
„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 
 
 
3. Какви Лични данни обработваме
 
Категориите лични данни, които се обработват са „обикновени” лични данни ‑ имена, електронна поща, адрес, IP адрес, телефонен номер, e -mail и др.
 
 
Чл. 3 (1) „EMATRACI” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.ematraci.com и на IP адреса на Потребителя.
(2) „EMATRACI” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „EMATRACI”.
Чл. 4 (1) „EMATRACI” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „EMATRACI” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “EMATRACI” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
Чл. 5 (1) „EMATRACI” събира и използва информацията по чл. 3 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „EMATRACI”.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.
 
 
 
 
4.Ако желаете да ползвате кредит или заем при покупката чрез електронния магазин https://ematraci.com – в този случай се обработва и ЕГН, като в този случай ние се явяваме в качеството на обработващ лични данни за администратора – избраната от Вас кредитна компания обработваме данни на основание сключен договор с тях при спазване на приетите политики за защита на личните данни и на основание заявено от вас желание за сключване на договор с избраната от вас кредитна компания;